ระบบประเมินผลตัวชี้วัด คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของหน่วยบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ## ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ##